Den fundamentala lögnen kombinerat med en rädsla för katastrof och undergång, i stort som i smått, har i alla tider används för att skapa en lydig och foglig befolkning för den styrande eliten. I vårt upplysta samhälle fungerar inte bilden av ett helvete och en himmel. Inte heller skapar de klassiska undergångsteorierna önskad effekt hos folk.

När min Mor och Far var små på 30-talet trodde de att Kometen skulle komma och förgöra jorden och dess befolkning, men om man rättade in sig i ledet, bad sin bön, ångrade sina synder och var en god samhällsmedborgare skulle kanske kometen välja en annan bana. Åtgärder från staten för att handskas med icke önskvärda eller störande element blev legitima och hade en förankring i de breda folkmassorna på grund av rädsla för det avvikande och en tro på den styrande folkvalda eliten. Ät upp din gröt och gör din plikt annars kan du uppfattas som sinnesslö och hamna på anstalt. Demokrati eller Diktatur, det är alltid viktigt att ha en bred folklig uppslutning kring de fundamentala frågorna. Folket skall känna skräck och vrede inför det okända och otrygga och den styrande eliten skall genom åtgärder skapa trygghet och förståelse för de åtgärderna hur absurda de än är.

DN 2007-08-03
Flera uppmärksammade rymningar och fritagningar 2004 ledde fram till beslutet att bygga de nya säkerhetsfängelserna. Sedan åtgärderna infördes har antalet rymningar från slutna anstalter mer än halverats.

De fyra uppmärksammade rymningarna 2004 blev verkligen uppmärksammade i media och skapade en rädsla för att vårt mesiga system med fångvård inte fungerar och att nya hårdare tag måste vidtas omedelbart. Krav på att Thomas Bodström, dåvarande justitieminister, och chefen för Kriminalvårdsstyrelsen Lena Häll Eriksson, skulle avgå lät inte vänta på sig. Alla fick en uppfattning att rymningar från våra fängelser ökat kraftigt, när de i själva verket hade minskat. Statistik ljuger aldrig, men går att presentera på olika sätt. Rymningarna minskade mellan åren 2003 och 2004. Mellan 2004 och 2005 minskade också rymningarna. För att verifiera utförda åtgärder efter krav från en ivrig mobb presenterades naturligtvis endast den senare statistiken och allmänheten kunde andas ut.

DN 2004-10-09
Skulden vilar tung på de regeringar som genom åren medverkat till att försämra den svenska kriminalvården. Att nu satsa på inhumana säkerhetsanstalter är en cynisk gest för att spela en reaktionär opinion i händerna. Ett sådant fängelse får enligt Thomas Bodström kosta "vad som helst". Det är ett slag i ansiktet på alla anställda och intagna som i åratal kämpat på anstalter, där beläggningen ökat samtidigt som anslagen minskat, skriver 28 svenskar i en protest.

Protesterna lät inte vänta på sig, men folket hade bestämt sig och skrek i kör: HÅRDARE TAG, HÅRDARE TAG. Hösten 2007 börjar bygget av de nya säkerhetsanstalterna. En lyckad medial lobbying, men är beslutet riktigt? Vem vinner på beslutet? Möjligen den enskilda medborgaren, som utifrån kunskap från media har uppfattningen att något måste göras. En sorts trygghet infinner sig. De styrande lyssnar faktiskt på mig och gör någonting. Tryggheten kan dock snabbt vändas till förvirring och rädsla om kunskapen vidgas och den enskilda medborgaren avslöjar komplotten.

Hiv blir allt vanligare och en av tio unga homosexuella män har oskyddat sex med tillfälliga partners, skriver Karin Thurfjell i DN 2007-08-03.

Samtidigt får vi ett varningens ord från Smittskyddsinstitutet:

Smittskyddsinstitutet larmar att antalet hiv-smittade första halvåret i år har ökat med 40 %

Är en ny epidemivåg på väg in över Sverige, eller?

Det är klart att det inte är bra att man har oskyddat sex, men homosexuella män är ändå bättre på att använda kondom än heterosexuella ungdomar, säger Staffan Hallin, utredare vid Socialstyrelsen.
Den största anledningen till att hiv åter ökar tror Staffan Hallin är att det växt upp en ny generation som inte är lika rädda för hiv.
- De var inte med under epidemin på 80-talet. För dem är hiv inte en dödlig utan en kronisk sjukdom. Det här visar också hur viktigt det preventiva arbetet är, säger Staffan Hallin.
Kraftiga och samordnade insatser behövs för att möta utvecklingen av hiv och övriga STI, säger man från Folkhälsoinstitutet.

Samtidigt förtydligar man sig:

Hiv har ett annat mönster, ökningen består i huvudsak av personer som smittats innan de kom till Sverige, vilket speglar hur vi påverkas av hivepidemin i världen. Den heterosexuella inhemska spridningen har inte ökat och i gruppen män som har sex med män (MSM) är utvecklingen ganska stabil. Den potentiella risken för en spridning har dock ökat markant eftersom STI ökar och det sexuella riskbeteendet ökar i de båda nämnda grupperna. Det är därför angeläget att öka medvetenheten om hiv och att risken för att smittas med hiv har blivit större. Även kunskapen om att klamydiainfektion kan ge allvarliga komplikationer måste öka.

I helgen besökte jag Tallinn och kunde inte undvika att slå på TV: n framåt nattkröken. I estnisk TV pågår just nu en kampanj om oskyddat sex. En man har sex med en kvinna och efteråt skjuter han henne. Sex utan kondom kan döda din partner, blir kontentan. Män som inte använder kondom blir presumtiva mördare.
Förhoppningsvis kommer socialstyrelsens kampanj i Sverige ha lite mer av informativ karaktär, rikta sig till de grupper som verkligen befinner sig i riskzonen och belysa farorna med oskyddat sex i länder eller med människor där HIV är betydligt vanligare och större problem än i Sverige.
Att kriminalisera sexakten, med eller utan kondom, blir ett hot mot mänskligheten och skapar just den rädsla, som i fel händer kan bli underlag för beslut, som begränsar och skapar främlingsskap och skräck för det som är avvikande från det "normala".

I DN 2007-03-31 skriver Thomas Lerner bland annat:

I en artikel på DN: s kultursidor för drygt två år sedan tog Karin Johannisson, professor i idéhistoria, upp vårt behov av hotbilder.
Bland annat skrev hon:
I dagsperspektivet ligger det något viktigt i hur nya skräckscenarier lyckas ockupera vårt medvetande. Det är som om de fångar upp misstanken att vi i själva verket lever i en farlig värld, byggd på latenta


hot i form av massförstörelsevapen, kärnkraft, strålning, giftig materia, nya virusstammar, resistenta bakterier och hemlighetsfulla sjukdomar.

Karin Johannisson framhöll att den moderna världens självbild av rationalitet och kontroll plötsligt inte tycktes trovärdig och påpekade att det mot smitta - biologisk eller social - inte finns några läkemedel.
Man kan förebygga smittan genom information, hygien och rena livsmedel. Och man kan uppfinna diagnostiska test och utveckla vaccin och mediciner. Men när epidemin bryter ut tycks vi hjälplösa. Det är som om vi alltid kommer för sent. Och just därför kan vi fortsätta att fylla varje ny smitta med urgamla myter, rädslor och fördomar.
Paradoxalt nog är det som om människan blir mer levande av att leva med risk, fortsatte Karin Johannisson.
Vi blir påminda om själva livet som ett hett och bräckligt drama.
Psykologen Maria Tillfors tycker att medierna har ett stort ansvar för att sprida korrekt och relevant information, som när det gäller fågelinfluensan och klimathotet. Ju mer man hör i radio och teve eller läser i tidningarna, desto större kan rädslan bli om det inte samtidigt finns information som hjälper oss att hantera situationen, säger hon.
I en statlig utredning från förra året om hur svenska ungdomar mår framgick att unga, framför allt unga tjejer, är rädda för att gå ut om kvällarna eftersom deras rädsla för att bli utsatta för våld har ökat. Men den objektiva förekomsten av våld har inte ökat, påpekar Maria Tillfors.
- Troligen spelar mediernas rapportering en roll i att unga tjejer upplever en rädsla att gå ut på kvällen.
Maria Tillfors påpekar att vi aldrig tidigare i historien haft så mycket kunskap som i dag. Ändå känner så många en rädsla inför det okända, inför framtiden. Tidigare fanns Gud som människor kunde luta sig mot när de kände oro och rädsla, nu finns det inte längre någon sådan trygghetssymbol.
- För en del kanske vetenskapen har fått den rollen, men å andra sidan finns det i dag ofta en rad olika konkurrerande vetenskapliga "sanningar". Som till exempel när det gäller hur snabbt klimatet verkligen kommer att förändras på ett dramatiskt sätt. - Vi är mer än tidigare utlämnade till att skapa en egen bild av verkligheten. En del orkar inte göra det, de blir förvirrade och känner sig ensamma. Men även de som tillhör den oroliga gruppen kan lära sig att hantera sin rädsla, menar Maria Tillfors.
- Slutligen får vi inte glömma bort att en viss rädsla och ångest har och fortfarande fyller en viktig funktion för oss som människor vad det gäller vår överlevnad.

Vi är mer än tidigare utlämnade till att skapa en egen bild av verkligheten, säger Maria Tillfors. Det ställer ganska höga krav på oss som vanliga samhällsmedborgare.

Idag 2007-08-08 gick jag in på Aftonbladets nätupplaga och listade artiklar om våld och hot.

"22-åring gripen för knivmordet"
"Madeleine är mördad"
"Sista bilden på 17-åriga Natasha"
"… dödat sina tre barn"
"Våldtäktsoffret berättar"
"Dubbelmordet"
"Skalperade kvinnan"
"17-åring plågade och våldtog flickvänner"
"Gick runt i byn med jaktgevär"
"Sköt femåring i huvudet"
"Man tros ha mördats i Vårgårda"
"Dog i bilen när mamma jobbade"

Summa: 12 artiklar i fronten. Länkade artiklar, eller artiklar om globala hotet, maten, miljön eller dödliga sjukdomar är inte medräknade. Att media ökar bevakningen och exponeringen av våldsbrott leder till rädsla. De som styr vill att vi skall vara rädda, så att de kan skydda oss och på så sätt vinna förtroende och handlingsfrihet. Problemet är att förtroendet för de som styr oss inte är särskilt stort. Inte tillräckligt stort för att vi skall våga trotsa det som står i tidningarna och sägs på TV. Vi är rädda. Rädda för att väcka någon presumtiv mördare på T-banan, när vi ber honom ta ner fötterna från sätet. Vi är rädda för att gena genom parken på väg hem från krogen. Vi är till och med oroliga för vad grannen skall göra med oss om vi ber honom sänka musiken klockan tre på natten. Den här rädslan är farlig. Kommer den här rädslan i fel händer blir den livsfarlig, omstörtande.

Till skillnad mot mina föräldrars komet som kunde blidkas med syndernas förlåtelse och en bön, går inte den här rädslan att förstå och ringa in. Inte heller kan den blidkas.

Folkhälsoinstitutet redovisar i sin rapport om svenskarnas välbefinnande en bild som oroar.

Unga kvinnors psykiska hälsa fortsatt sämst [2006-11-27]
Årets resultat från nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" visar att unga vuxna kvinnor i större utsträckning än jämnåriga män och äldre kvinnor har nedsatt psykiskt välbefinnande, känner sig stressade, har besvär av ängslan, oro eller ångest och rapporterar fler dagar med psykisk ohälsa.
Enligt undersökningen är det vanligare bland kvinnor än bland män att ha dålig psykisk hälsa. Det är vanligare bland kvinnor med lång utbildning än bland kvinnor med kort utbildning att ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Besvär av trötthet och svåra sömnbesvär är vanligast bland kvinnor i åldrarna 45-64 år.
Ekonomiskt utsatta män och kvinnor lider i större utsträckning av psykisk ohälsa än dem som inte varit ekonomiskt utsatta.
Enkäten visar också att unga vuxna kvinnor i större utsträckning känner sig stressade, har mer besvär av ängslan, oro eller ångest och rapporterar fler dagar med psykisk ohälsa än jämnåriga män och äldre kvinnor.
Bland unga och arbetslösa visar resultaten att skillnaden mellan andelen män och andelen kvinnor som är stressade är något större än bland övriga. Det är nästan dubbelt så många yrkesarbetande och arbetslösa kvinnor som män som har huvudvärk. Tankar på självmord eller försök att ta sitt liv en eller flera gånger är vanligast bland unga män och kvinnor. Andelen unga män (16-29 år) och kvinnor i åldrarna 30-44 år som en eller flera gånger haft självmordstankar ökade mellan åren 2005 och 2006.

Trolösheten, att inte ha något eller någon att tro på förutom en själv kan vara tufft. Ensamheten kan vara skrämmande och skapa vrede över det faktum att ingen förstår. Ensamheten skapar isolering. En isolering där vreden och ilskan får fritt spelrum.

 

När fantasierna blir verklighet, när isoleringen till slut bryts och vreden släpps fri blir det ett inferno. Ingen förstår. Total förvirring, hur kunde det bli så här?

Vi är mer än tidigare utlämnade till att skapa en egen bild av verkligheten, säger Maria Tillfors.
Alla klarar inte av det. I USA blir rätten att bära vapen i kombination med kravet på att själv skapa sin egen bild av verkligheten förödande, när kravet också innefattar att själv lösa problemet och inte bli ett offer.

NRA (National Rifle Association of America) har just nu en kampanj som heter REFUSE TO BE A VICTIM PROGRAM. Kurser och seminarium anordnas runt om i USA för att lära ut konsten att hantera ett handeldvapen för den personliga säkerheten. Eftersom många kvinnor uppfattar sin omgivning som mindre trygg i högre utsträckning än män, trots att det reellt sker fler våldsbrott där män är offret, fokuserar NRA i sin WOMEN ON TARJET på att lära kvinnor skydda sig själv och sin familj beväpnad. Skolmassakrerna och filmen Bowling for Columbine har dock skapat en opinion som kräver bättre kontroll och strängare krav på handlare när det gäller försäljning av vapen. Myndigheterna har gått ut med en kampanj där man hotar detaljister med upp till 10 års fängelse om man säljer till personer som enligt lag inte får köpa vapen. De personer som är undantagna rätten att bära vapen är:

Who is prohibited from possessing a firearm?
Under current United States law (18 United States Code § 922(g)), 9 classes of persons are prohibited from possessing firearms:
1) persons convicted in any court of a crime punishable by imprisonment for a term exceeding 1 year;
2) fugitives from justice;
3) drug users, or addicts;
4) persons adjudicated mental defectives, or committed to mental institutions;
5) unauthorized immigrants;
6) persons dishonorably discharged from the Armed Forces;
7) U. S. citizenship renunciates;
8) persons under court-order restraints related to harassing, stalking, or threatening an intimate partner or child of such intimate partner; and
9) persons convicted of misdemeanor domestic violence

Lagen ger dig ett indirekt stöd att så länge du är en "god" medborgare försvara dig och din familj med hjälp av ett vapen. De som undantas kan med andra ord bli ett legitimt offer för dina handlingar.

DET NYA KORSTÅGET!

I förlängningen blir regeringens så kallade insatser på det globala planet legitima och vinner förtroende hos allmänheten, eftersom det anses som ett försvar av amerikanska normer och riktar sig mot stater och regeringar, som enligt samma normer, är ett hot och inte får inneha vapen. Säcken knyts ihop och öppnas endast om du övervinner din rädsla och vågar se sanningen.Vill se sanningen.
Är det så farligt? Vad är det värsta som kan hända?
Din värsta fiende är du själv och dina tankar. Tankar som begränsar. Den enda du kan döma är dig själv och de gärningar du utför eller inte utför.

(Tommy Sörstrand 2007-08-08)