Svenska
Naturreservat
© Text & bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET

Uppdaterad 2014-11-13 7:42

 

I vårt avlånga land finns platser av särskilt värde. Det kan vara en unik flora eller en säregen fauna som kräver ett extra skydd för att kunna bevaras till kommande generationer. Skyddet kallas Naturreservat och har till uppgift att bevara ett begränsat område med stöd från Naturvårdslagen, som tillkom 1964. Cirka 85 procent av all yta som skyddas genom miljöbalken i Sverige är naturreservat; de övriga är nationalparker, djurskyddsområden, växtskyddsområden och biotopskyddsområden. Den totala ytan av naturreservaten motsvarar ungefär Skåne, eller 9% av Sveriges totala yta.

Enligt miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda naturreservat:

- bevara den biologiska mångfalden

- vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

- sörja för människans behov av friluftsliv

- skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

- skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Naturreservat är inget unikt för Sverige. Det finns mer än 100 000 skyddade områden i världen som täcker cirka 11,5 % av jordens landyta och 0,5 % av haven. Det äldsta naturreservatet torde vara ett skyddat naturområde på Sri Lanka som bildades redan omkring 200 f.Kr (enligt Wikipedia). Det som är roligt är att var du än befinner dig, är det inte speciellt långt till ett Naturreservat. Tröttnar du på buller och bång och bara vill höra skogens sus eller vågornas brus finns möjligheten närmre än du tror. Här har jag samlat ett axplock av platser jag besökt med start våren 2010.

 

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Kalmar län:

Mellan Ölands norra udde och Byxelkrok dominerar vidsträckta klapperstensfält landskapet. Det mest kända området är Neptuni åkrar.  Namnet "Neptuni åkrar" har Carl von Linné som upphovsman. Han passerade här under sin öländska resa 1741. Detta är ett 200 meter brett strandvallsystem, en formation från den senaste inlandsisen. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt vattenlinjen. Området är väl undersökt vad det gäller fossilfaunan, som är rik. Här finns många exempel på trilobiter, ett slags leddjur, och brachiopoder eller armfotingar, en slags mussla.

Ett magiskt landskap som skapar en nästan meditativ känsla. Det är en magisk närvaro när havet möter kalkstensplattorna. Det skummar och fräser. Ett skådespel som får tiden att stanna.

Området är välbesökt, men vidsträckt, så du behöver ändå inte trängas. Olika syften blandas; bada, sola, en lunch vid havet, avkoppling, leta fossiler eller bara ta del av skådespelet.

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Kalmar län:

Vid Byrum finns Ölands enda raukfält. Stenformationerna har mejslats ut ur berggrunden av havets ständiga vågrörelser. Det originella kustlandskapet är ett av Ölands mest välbesökta. För drygt 490 miljoner år sedan började ursprunget till Ölands mäktiga kalkstenslager att avsättas i korallrev. Framför allt skedde avsättning av kalk i varma, grunda hav. Korallreven har med tiden pressats samman och bildat kalksten. Raukarna vid Byrum har bildats när vågor eroderat bort mjukare kalksten. Inom området finns sammanlagt cirka 120 raukar. De högsta är upp till fyra meter höga och finns i den södra delen. I norr minskar raukarna i storlek, de minsta är knappt en meter höga.

Området erbjuder små privata skrevor där du kan gömma dig från vardagens krav och koppla av för en stund med en god bok eller en lunchkorg. I skuggan av en rauk eller i en vindskyddad och uppvärmd sänka. Stenformationerna skapar många olika möjligheter och blir det för varmt är det bara att svalka av sig i vikens vatten.

 

Här ställs människans hunger efter mer mot naturens tålmodiga strävan mot harmoni och hållbarhet. Naturen är föränderlig och förunderlig i sin förändring. Perspektivet när naturen som här ställs mot människans behov och behovens påverkan är svindlande. Under den i relation korta tid som människan trampat omkring på planeten har inte mycket hänt med dessa raukar. En viss landhöjning, väder, vatten och vind har ytterligare slipat och format, men ett mänskligt beslut skulle kunna sätta punkt för området redan i dag och utplåna det som naturen format under hundratals miljoner år.

 

 

 

 

Information hämtad från Länsstyrelsen i Södermanlands Län:

Läge: E4:an mellan Stockholm och Nyköping. Ta av vid Vagnhärad eller Tystberga och kör väg 219 mot Studsvik/Stendörren.

Syfte: Naturreservatet bildades 1972 för att erbjuda det rörliga friluftslivet tillgång till den sörmländska skärgården. Reservatet består av två delar: Fastlandsdel med en del öar som det är möjligt att nå med hängbroars hjälp. Ett skärgårdsområde runt fiskehemmanet Griskär. Endast tillgängligt med båt.

 

 

En spännande plats med många vackra hällar i en havsnära miljö. Det finns gott om grillplatser och vindskydd, som tillför besöket det där lilla extra. Glöm därför inte att packa ner något att grilla, dryck och kanske en termos med kaffe.

 

 

 

 

Information hämtad från Länsstyrelsen i Dalarnas Län:

Reservatet ligger 15 km norr om Ludvika, 2 km öster om riksväg 60. Det finns en gångstig från parkeringen vid riksvägen.

Det natursköna reservatet omfattar området runt sjöarna Jätturn och Vitturn och består av skog, myr, äng och vatten. Här finns en grotta som bildats genom vittring i kalksten, en mycket ovanlig bergart i vårt län. Ädla lövträd förekommer såsom alm och lönn. Ett tiotal sällsynta mossor och lavar har hittats här, detta p.g.a. kalken.

 

 

När du lämnat bilen vid parkeringen börjar en respektabel vandring, som först efter ett antal kilometer på skogsväg avslutas med en brant ner till sjön Jätturn. Där nere vid sjön råder lugnet och stillheten. Två ekor ligger förtöjda invid en kolarkoja och möjliggör en närmare titt på "grottan". En ljuvlig plats för eftertanke och en stunds meditation. Fin grillplats både i och utanför kojan.

 

 

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Gotlands Län:

Raukområde beläget norr om Lauterhorn på nordvästra Fårö. Reservatet hyser Sveriges största sammanhängande raukområde. Raukområdet, som har en längd av ca 3,5 km och består av flera hundra raukar, sträcker sig längs stranden från Släthällar i sydväst till Helgumannens fiskeläge i nordost. Raukarna varierar i höjd från någon meter upp till 8 meter. De yttersta raukarna står en bit ut i vattnet och bearbetas fortfarande av havets vågor.

 

 

En högst besynnerlig plats sett ur alla perspektiv. En känsla av overklighet. Fantastiska formationer har bildats i kalkstenen både i smått och stort. Naturen kan vara besynnerlig och här på Fårös nordvästra strand förundras man och blir ödmjuk inför det faktum att människan bara är en liten parantes i Tellus historia.

 

 

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Västernorrlands Län:

Nationalparken ligger både i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner och ingår i Världsarvet Höga Kusten. Nationalparkerna har en hög status och lockar många till besök.

 

 

Skuleskogen inrättades år 1984 som Sveriges 19:e nationalpark. Ingen annanstans är Bottenhavet så djupt och öarna så höga som längs Höga Kusten. Nationalparken ingår i Höga Kustens mäktiga landskap som är världsarv. Det är de rödaktiga klipporna av Nordingrågranit, landhöjningskusten och barrskogen i gränslandet mellan syd och nord som är typiskt för nationalparken. Från de tre entréerna eller från havet når du leder och sevärdheter. Skuleskogen är som en skolbok i naturgeografi. Här finns svaren på hur inlandsis, landhöjning och havsvågor format Sverige.

 

 

I Skuleskogen hittar du en av kustlandets få återstående storskogar. Här kan du vandra i dagar, njuta av frodiga bäckskogar med granskogens alla arter eller gå upp på bergen och undersöka gammeltallarnas insektsgnagda stammar.

 

 

I de sedimentrika dalgångarna växer reslig granskog. Skuleskogen ger ett urskogsartat intryck, trots att mycket skog avverkades här under andra hälften av 1800-talet. En av nationalparkens riktiga rariteter är långskägglaven. På äldre granar i nordsluttningar kan man hitta långskägg och andra arter som trivs i skog med jämn och hög luftfuktighet.

 

 

Mitt i storskogen ligger Skuleskogens Pensionat, en pietetsfullt renoverad gård från 1800-talet, som nu erbjuder ett fantastiskt boende, för den som söker lite lugn och ro i en tidstypisk miljö, utan att göra avkall på moderna bekvämligheter som bastu, platt-TV och internet. Alla rum är individuellt inredda och hela miljön är fantastisk med tanke på att för bara tre år sedan användes byggnaden som slakthus vid älgjakten. Restaureringen finns beskriven i bilder för beskådan i pensionatet. För den vane parkbesökaren ligger nationalparken på lagomt avstånd. För den late rekommenderas en bilväg till parkens norra ingång med spångar och leder som tillåter tillgänglighet även om du sitter i rullstol. Vill du boka ditt boende på Skuleskogens Pensionat bör du vara ute i god tid, speciellt under högsäsong.

 

 

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Västerbottens Län:

Redan Olaus Magnus förundrades över Bjuröklubb. Det var på 1500-talet, men det finns skäl till förundran än i dag. På Bjuröklubb möter en rik natur Bottenvikskustens spännande kulturhistoria.

Klubben steg upp ur havet för 4 000 år sedan. Hela Bjuröklubb består av slipade berghällar täckta av vågspolad sten, bitvis av stora fält med klappersten. Vindpinade, knotiga tallar och granar växer mellan klipporna och på ständerna finns gråalsnår med vänderot, älggräs och gultåtel. Den natursköna halvön Bjurön är den östligaste delen av Västerbotten och en perfekt plats för att titta på sträckande fåglar. Från fyrplatsen och Grundskatan har du god utsikt och kan se förbiflygande fåglar som små- och storlom, sjöorre och alfågel eller flera tusen bofinkar, trastar och lärkor. Bästa tiden för skådning är från mitten av april till slutet av maj.  

 


 

Bjuröklubb är ett lite anorlunda naturreservat. Här är det inte enbart naturen som är värd att bevara, utan även de spår som människan lämnat på denna märkliga plats som steg upp ur havet för 4000 år sedan.

 

 

Björn Larssons krukmakeri på vägen till Bjuröklubb är ett måste. Ett stopp och ett möte som du kommer att ta med dig. Björn är inte vem som helst. Visst, en duktig keramiker, men Björn som person är ännu mer spännande. Ge honom en halvtimme och du kommer att ta med dig något som du har nytta av resten av ditt liv. För kontakt och adress besök Björns hemsida.

Bjuröklubbs natureservat är enkelt att besöka och enkelt att ta del av. Pedagogiskt utformade skyltar beskriver historien och vilken roll Bjuröklubb och dess innevånare haft genom åren.

 

 

 

Information hämtad från Länstyrelsen i Västra Götalands län:

I Brunsbo äng finns ett mycket stort antal gamla och grova ekar som var och en kryllar av liv. Här trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Många fågelarter utnyttjar träden som boplats eller för födosök, exempelvis göktyta. Det finns inget annat träd som är så viktigt för den biologiska mångfalden som just ek.  

Tänk att det för 100 år sedan fanns över 1,2 miljoner hektar äng i Sverige. Idag är Brunsbo äng en av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. Området sköts numera med både slåtter och bete.  

En fantastisk upplevelse att vandra runt i denna enorma ekdunge. En skog med nästan bara ekar. Det skapar en magisk känsla och något som inte går att uppleva på så många platser i vårt land.

De vita korna fulländade upplevelsen och det kändes som en vandring i en annan värld. En sagans värld och tankarna gick till Astrid Lindgrens berättelse om Nangijala.

 

 

 

Min förhoppning är att jag får tillfälle att besöka fler unika Svenska Naturresarvat och att denna lista aldrig tar slut...

Häng kvar och hitta mer på UNIKABOXEN.NET

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET